TEST GRILĂ – Litera X. Despărţirea în silabe

 1. Indicaţi seria în care litera x se pronunţă cs:

a) exil, exfoliere, explicație, expresie; b) extracție, executiv, exploatare, explicit; c) exercițiu, examen, exemplu, exulta; d) explicație, exonera, excepție, excavator.

2. Indicați seria în care litera x notează grupul cs:

a) examen, fix, convex; b) explicație, mixt, exercițiu; c) onix, exil, fixare; d) axă, pix, prolix.

3. Numărul de litere și de sunete din cuvântul auxiliar este:

a) 8 litere, 9 sunete; b) 8 litere, 8 sunete; c) 8 litere, 10 sunete; d) 9 litere, 8 sunete.

4. Indicați seria în care sunetul x se pronunță gz, având în vedere pronunțarea corectă a cuvintelor:

a) excursie, exmatriculat, excedentar, exact; b) examen, exercițiu, exulta, exil; c) anxios, axilă, axă, exotic; d) vexat, parataxă, maxilar, executa.

5. Indicați seria în care sunetul x se pronunță cs, având în vedere pronunțarea corectă a cuvintelor:

a) exil, exercițiu, examen, axa; b) extras, excursie, explorare, expresie; c) extaz, exaltare, extenuat, extensie; c) excava, exuberanță, maxim, executive.

6. Alegeți seria în care cuvintele sunt despărțite corect în silabe:

a) ca-fe-gioai-că, via-ță, jert-fă, a-tlas; b) ca-fe-gi-oai-că, vi-a-ță, jer-tfă, a-tlas; c) ca-fe-gioai-că, vi-a-ță, jert-fă, a-tlas; d) ca-fe-gioai-că, via-ță, jer-tfă, at-las.

7. Există trei silabe în cuvântul:

a) oboseală; b) greoi; c) geometrie; d) alcool.

8. Noul DOOM acceptă următoarele despărțiri în silabe:

a) subli-ni-a / sub-li-ni-a, tra-nsfug / trans-fug, mono-cu-lar / mon-o-cu-lar; b) su-bli-ni-a / sub-li-ni-a, tran-sfug / trans-fug, mo-no-cu-lar / mon-o-cu-lar; c) su-bli-nia / sub-li-ni-a, tran-sfug / trans-fug, mo-no-cu-lar / mon-o-cular; d) su-blini-a / sub-li-ni-a, tran-sfug / tra-ns-fug, mo-no-cu-lar / mono-cular.

9. Conține doar cuvinte monosilabice seria:

a) diar, cal, ac, dori; b) stop, crește, câmp, coli; c) cerb, nouă, dens, acru; d) nici, gram, câți, stol.

10. Cuvântul despărțit corect în silabe este:

a) in-o-rog; b) di-sco-gra-fic; c) somp-tu-os; d) de-linc-vent.

Reclame

Răspunsuri corecte:

 1. d)
 2. d)
 3. a)
 4. b)
 5. b)
 6. a)
 7. d)
 8. b)
 9. d)
 10. c)

Sursa: Limba Română – Teste grilă pentru admiterea la Academia de poliție și la școlile postliceale de poliție și de jandarmi.

TEST GRILĂ – DIFTONG. TRIFTONG. HIAT

 1. Conțin diftongi toate cuvintele din seria:

a) mescioară, trăgeau, ghiocei; b) genunchieră, troiță, fief; d) îndeajuns, ianuarie, chei; d) geam, templier, somieră.

2. Există vocale în hiat în toate cuvintele din seria:

a) farfurie, aeroport, areopag, fereastră; b) ianuarie, ideologie, material, evoluție; c) meteorolog, momâie, ploaie, deontologie; d) cioban, denotație, fotografie, diurn.

3. În cuvântul ploaie există:

a) un triftong; b) doi diftongi; c) un hiat; d) doi diftongi și un hiat.

4. Nu conține diftongi cuvântul:

a) mescioară; b) pleacă; c) plouă; d) chiar.

5. Apar triftongi în toată seria următoare de cuvinte:

a) vedeai, ei, lăcrămioară; b) chinuiai, subsuoară, vioară; c) tăieței, vegheau, leoarcă; d) seu, duelează, inimioară.

6. Cuvântul fiindcă are în structură:

a) un diftong; b) un hiat; c) un triftong

7. Triftongii sunt formați din:

a) trei vocale; b) o vocală + o consoană + o vocală; c) o semivocală + o semivocală + o semivocală; d) o semivocală + o vocală + o semivocală.

8. Un diftong este alcătuit din:

a) două vocale alăturate pronunțate într-o silabă; b) o vocală și o semivocală alăturate și pronunțate într-o silabă; c) două vocale alăturate și pronunțate în silabe diferite; d) două semivocale alăturate și pronunțate într-o silabă.

9. Hiatul reprezintă distribuția în silabe diferite a grupului de sunete format din:

a) vocală + consoană; b) vocală + vocală; c) vocală + semivocală; d) semivocală + semivocală.

10. În cuvântul creioane există:

a) 1 diftong și un triftong; b) un triftong; c) un diftong; d) un hiat.

Reclame

Răspunsurile corecte:

 1. a)
 2. b)
 3. b)
 4. d)
 5. a)
 6. b)
 7. d)
 8. b)
 9. b)
 10. b)

Sursa: Limba Română – Teste grilă pentru admiterea la Academia de poliție și la școlile postliceale de poliție și de jandarmi.

Test de cultură generală

1. În afara de măr, cu ce alte două obiecte a încercat Mama vitregă să o omoare pe Albă ca Zăpada?

a) cu un trandafir și un inel

b) cu perle și o pereche de pantofi

c) cu un corset sau cingătoare și un pieptăn otrăvit

d) cu un parfum și dantelă

2. Autor care a semnat opere ca „La medeleni”, „Ulița copilăriei” și „În casa bunicilor”. Despre ce scriitor e vorba?

a) Emil Brumaru

b) Adrian Paunescu

c) Zaharia Stancu

d) Ionel Teodoreanu

3. Cine este autoarea romanelor ,,Concert din muzica de Bach”, ,,Fecioare despletite” și ,,Drumul ascuns”?

a) Hortensia Papadat-Bengescu

b) Otilia Cazimir

c) Maria Briede

4. Care dintre următoarele lucrări îi aparţin lui Mircea Eliade?

a) Singur pe lume

b) Simbolul pierdut

c) Domnișoara Christina

d) Nuntă în cer

5. După ce zi a săptămânii și-a botezat Robinson Crusoe companionul întâlnit pe insula și l-a salvat din mâinile canibalilor?

a) Sfanta Miercuri

b) Sâmbăta

c) Duminica

d) Vineri

6. Cum se numesc cele cinci surori Bennet din romanul „Mândrie și prejudecată” de Jane Austen?

a) Charlotte, Anne, Lucy, Elinor și Marianne

b) Georgiana, Fanny, Caroline, Louisa și Mariah

c) Jane, Elizabeth, Mary, Catherine și Lydia

d) Emily, Anne, Charlotte, Jane și Catherine

7. Cine este autorul romanului Frankenstein sau un Prometheus modern?

a) Bram Stoker

b) Edgar Allan

c) H. P. Lovecraft

d) Mary Shelly

Răspnsuri corecte:

 1. c
 2. d
 3. a
 4. c, d
 5. d
 6. c
 7. d

Greşeli de exprimare – Testul conţine 15 grile ce vizează cele mai frecvente erori semantice şi de expresie

dada

Pentru următoarele cerinţe, alege o singură variantă de răspuns:

1) În exemplul: Acesta este un elev leneş care nu trebuie să-i acordăm multă încredere, întâlnim:

a) un anacolut                b) un pleonasm                                c) un anacolut şi un pleonasm

2) În exemplul: Am plecat atunci cu toţi la lac. identificăm:

a) un pleonasm               b) o cacofonie                                 c) două cacofonii

3) În propoziţia: Aniversăm 126 de ani de la Independenţă. există:

a) un anacolut                 b) un exemplu de hipercorectitudine      c) o tautologie

d) un pleonasm

4) Pronunţările Uaterlo în loc de Vaterlo pentru localitatea belgiană Waterloo, precum şi pronunţările Cicago în loc de Şicago pentru oraşul american Chicago, sau Rio de Haneiro în loc de Rio de Janeiro pentru Rio de Janeiro constituie:

a) pleonasme                    b) cazuri de hipercorectitudine         c) anacoluturi

5) În zicala Frate, frate, da’ brânza-i pe bani! întâlnim:

a) un pleonasm          b) o tautologie                                   c) un caz de hipercorectitudine

6) Pronunţările blömaren (corect: blömarin), poplen(corect: poplin), şocolată (corect: ciocolată), gioben (corect: joben) constituie cazuri de:

a) hiperfranţuzisme   b) anacoluturi          c) pleonasme

7) Exprimările greşite partea a întâia, seria a întâia sunt în cazul de:

a) hipercorectitudine         b) tautologie         c) anacolut

8) Expresiile diurnă pe zi, greutate ponderală, lipom de grăsime, protagonist principal, harta mapamondului, mijloace mass-media etc. sunt:

a) pleonasme             b) hiperfranţuzisme          c) anacoluturi                                       

9) Pronunţările şpicher, ştart, ştandard, şpray, ştop constituie cazuri de:

a) pleonasme          b) hipergermanisme          c) cacofonii

10) Pronunţările piftea (în loc de chiftea, care vine din limba turcă) şi juvaier (în loc de giuvaier, care vine, de asemenea, din limba turcă) reprezintă cazuri de:

a) pleonasme         b) hipercorectitudine          c) cacofonii

11) Alege pronunţia corectă a numelor proprii Gala Galaction, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ovid Densusianu:

a) Gala Galacsion, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Ovid Densuşianu

 b) Gala Galaction, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ovid Densuşanu

 c) Gala Galaction, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Ovid Densusianu

12) Anacolutul este definit ca:

a) figură sintactică ( de construcţie ) care constă în repetarea unui cuvânt / grup de cuvinte la sfârşitul  unei unităţi sintactice sau metrice şi la începutul celei următoare

b) tip de redundanţă, de repetiţie de sens în anumite condiţii sintactice

c) discontinuitate sitactică în construcţia propoziţiei sau frazei, apărută din cauza neconcordanţei dintre modelul logic şi realizarea gramaticală a enunţului

13) Cacofonia se defineşte ca:

a) scriere neconformă cu regulile ortografice

b) efect acustic dezagreabil, rezultat din repetarea sau combinarea sunetelor / silabelor în cuvinte sau în frază

c) tip de schimbare fonetica prin care două sunete succesive fuzionează în rostirea legată, devenind un sunet unic

14) Hipercorectitudinea este:

a) tip de propoziţie principală care nu intră în relaţie sintactică cu nicio altă propoziţii

b) abatere lingvistică de un tip special, datorată preocupării vorbitorilor de a se conforma normelor limbii literare, manifestată în modificările fonetice, grafice sau gramaticale determinate de false analogii

c) acea parte din enunţ care, în cadrul discursului, formează centrul interesului comunicativ, sau prim-planu informaţional, aducând, în procesul comunicării, partea nouă de informaţie

15) Pleonasmul este:

a) o repetiţie de tip special , care constă în repetarea unei părţi de propoziţie sau a unei propoziţii prin aceleaşi cuvinte su cu acelaşi înţeles, dar cu funcţii sintactice diferite

b) discontinuitate sintactică în construcţia propoziţiei sau frazei, apărută din cauza neconcordanţei dintre modelul logic şi realizarea gramaticală a enunţului

c) tip de redundanţă care constă în alăturarea unui cuvânt sau a mai multor cuvinte care repetă inutil sensul exprimat de altul plasat anterior în şirul vorbirii

Sursa: didactic.ro

Test de gramatică – Introducerea greșită a blancului, în locul cratimei

test

 1. Alegeţi varianta corectă:

a) Nopţile câte o dată le petrecem împreună îmbrăţişaţi.

b) Nopţile câteodată le petrecem împreună îmbrăţişaţi.

     2. Alegeţi varianta corectă:

a) Pacientul urmează să fie ţinut în continuu sub observaţie.

b) Pacientul urmează să fie ţinut încontinuu sub observaţie.

     3. Alegeți varianta corectă:

a) Ne-a depus procesul verbal la sesizarea comisiei de contestații.

b) Ne-a depus procesul-verbal la sesizarea comisiei de contestații.

     4. Alegeți varianta corectă:

a) În prim plan, proiectul era ,,Comunicarea în Echipă, Noi în loc de eu”.

b) În prim-plan, proiectul era ,,Comunicarea în Echipă, Noi în loc de eu”.

     5. Alegeți varianta corectă:

a) A cere claritate morală ține de bunul-simț, nu de vreo pasiune vindicativă.

b) A cere claritate morală ține de bunul simț, nu de vreo pasiune vindicativă.